دوره ماه چهارم ، قرارداد بین ‏الملل

فرآیند صادرات و عملکرد صادراتی

پیش نیازهای این دوره

این دوره هیچ پیشنیازی ندارد، از سطح پایه و با زبانی ساده تدریس شده است.

همواره به خاطر داشته باشید نوع قرارداد تعهدات طرفین معامله را تعیین می نماید ولی توافقات قابل مذاکره و تغییر هستند. پس در این فصل میتوانید انواع و نمونه های مختلفی از قراردادها را مورد بررسی قرار دهید.

سر فصل قرارداد بین ‏الملل

 • درس روز اول : مقدمه

  یکی از موضوعات مهم در بازرگانی بین‏الملل که در معاملات کوچک و متوسط کمتر به آن توجه می‏شود، قرارداد است…

 • درس روز دوم : انواع قراردادهای بین‏ المللی (1)

  در بازرگانی بین ‏الملل، قراردادهای مختلفی مورد استفاده قرار می‏گیرد. از جمله مهم‏ترین این قراردادها، می‏توان به موارد زیر…

 • درس روز سوم : انواع قراردادهای بین‏ المللی (2)

  در بازرگانی بین ‏الملل، قراردادهای مختلفی مورد استفاده قرار می‏گیرد. از جمله مهم‏ترین این قراردادها، می‏توان به موارد زیر…

 • درس روز چهارم : انواع قراردادهای بین‏ المللی (3)

  در بازرگانی بین ‏الملل، قراردادهای مختلفی مورد استفاده قرار می‏گیرد. از جمله مهم‏ترین این قراردادها، می‏توان به موارد زیر…

 • درس روز پنجم : انواع قراردادهای بین‏ المللی (4)

  در بازرگانی بین ‏الملل، قراردادهای مختلفی مورد استفاده قرار می‏گیرد. از جمله مهم‏ترین این قراردادها، می‏توان به موارد زیر…

 • درس روز ششم : قرارداد خرید‏وفروش بین‏ الملل (1)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز هفتم : قرارداد خرید‏وفروش بین‏ الملل (2)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز هشتم : قرارداد خرید‏وفروش بین‏ الملل (3)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز نهم : قرارداد خرید‏وفروش بین‏ الملل (4)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز دهم : قرارداد خرید‏وفروش بین‏ الملل (5)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز یازدهم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (6)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز دوازدهم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (7)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز سیزدهم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (8)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز چهاردهم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (9)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز پانزدهم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (10)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز شانزدهم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (11)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز هفدهم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (12)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز هجدهم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (13)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز نوزدهم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (14)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز بیستم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (15)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز بیست و یکم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (16)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز بیست و دوم : قرارداد خرید ‏و فروش بین‏ الملل (17)

  یکی از موضوعات مورد توجه در بازرگانی بین ‏الملل، عقد قرارداد خرید و فروش است. هرچند در بسیاری از موارد فعالان بازرگانی…

 • درس روز بیست و سوم : نمونه قرارداد خرید و فروش بین‏ الملل (1)

  با توجه به اهمیت و کاربردی بودن قرارداد خرید و فروش بین ‏الملل، ارائه نمونه‏ ای از این نوع قرارداد می‏تواند مفید واقع شود.

 • درس روز بیست و چهارم : نمونه قرارداد خرید و فروش بین ‏الملل (2)

  با توجه به اهمیت و کاربردی بودن قرارداد خرید و فروش بین ‏الملل، ارائه نمونه‏ ای از این نوع قرارداد می‏تواند مفید واقع شود.

 • درس روز بیست و پنجم : نمونه قرارداد خرید و فروش بین ‏الملل (3)

  با توجه به اهمیت و کاربردی بودن قرارداد خرید و فروش بین ‏الملل، ارائه نمونه‏ ای از این نوع قرارداد می‏تواند مفید واقع شود.

 • درس روز بیست و ششم : نمونه اسناد بازرگانی،پکینگ لیست یا لیست عدلبندی

  با توجه به اهمیت و کاربردی بودن قرارداد خرید و فروش بین ‏الملل، ارائه نمونه‏ ای از این نوع قرارداد می‏تواند مفید واقع شود.

 • درس روز بیست و هفتم : نمونه اسناد بازرگانی،پروفرما یا پیش فاکتور

  با توجه به اهمیت و کاربردی بودن قرارداد خرید و فروش بین ‏الملل، ارائه نمونه‏ ای از این نوع قرارداد می‏تواند مفید واقع شود.

 • درس روز بیست و هشتم : نمونه اسناد بازرگانی،بارنامه

  با توجه به اهمیت و کاربردی بودن قرارداد خرید و فروش بین ‏الملل، ارائه نمونه‏ ای از این نوع قرارداد می‏تواند مفید واقع شود.

 • درس روز بیست و نهم : نمونه اسناد بازرگانی،برگ سبز گمرکی

  با توجه به اهمیت و کاربردی بودن قرارداد خرید و فروش بین ‏الملل، ارائه نمونه‏ ای از این نوع قرارداد می‏تواند مفید واقع شود.

 • درس روز سی ام : خلاصه و جمع‏ بندی

  علاوه بر قرارداد فروش که مهم‏ترین و رایج‏ترین نوع قرارداد در بازرگانی بین‌ الملل است، قراردادهای دیگری نیز در کسب‏وکارهای بین ‏الملل…